גזברות

​שעות קבלת קהל

ימים ב'- ו' משעה 8:00 – 15:00

אגף הגזברות אחראי על המינהל הכספי של הרשות, מכין את תקציב המועצה ומפקח על ביצועו , וזאת בהתאם לחוקים החלים על הרשות והחלטות המועצה.
הגזבר אחראי לקיום מעקב על ביצוע התקציב, ע"מ למנוע חריגות בביצוע ההוצאות וזאת בהתאם לחוק יסודות התקציב.
כמו כן, האגף עוזר לראש הרשות בגיוס תקציבים ממשרדי הממשלה השונים ומימושם.
האגף גם אחראי על גביית הארנונה ותשלומים אחרים המגיעים למועצה, תשלום משכורות לעובדים, ותשלום לספקים, מה שמחייב ניהול תזרים מזומנים תקין.

באחריות האגף 4 יחידות:

  • גבייה 
  • הנהלת חשבונות
  • שכר
  • רכש
כמו כן הגזבר פועל באופן רציף עם ועדות ההנהלה, ההנחות, והמכרזים.

רשימת העובדים:

שםתפקידפלאפוןטלפוןדואר אלקטרוני
אמאני זריקגזברית
04-6786407amani.cpa@gmail.com
לא מאוייש
חשבת שכר ומנה"ח 
04-6786407
אבתסאם אבו שקארהמנה"ח ראשית 
04-6786407Ibtisamab62@gmail.com
לא מאוייש
מח' גבייה04-6786407arnona1975@gmail.com
לילי זיינה מח' גבייה 052-444658904-6786407z.majd@hotmail.com
גמילה חזאן קופאית 054-471442004-6786407gamila_ha@hotmail.com
סוהא חנא קניינית 054-212213704-6786407s.soha.hanna78sh@gmail.com