הממונה על הפעלת חוק חופש המידע

מר אקרם סרור מנכ"ל